Eastern Syriac :ܕܸܪܡܵܢܵܐ ܕܵܪܩܘܼܠ ܚܲܝܘܼܬ݂ܵܢܵܐ
Western Syriac :ܕܶܪܡܳܢܳܐ ܕܳܪܩܽܘܠ ܚܰܝܽܘܬ݂ܳܢܳܐ
Eastern phonetic :dir ' ma: na: ' dar qu:l ḥa: iu: ' tha: na:
Category :noun
[Science]
Dialect :Eastern Syriac

ܣܵܡܵܢܵܐ ܕܲܪܩܘܼܒ݂ܠ ܚܲܝܘܼܬ݂ܵܢܵܐ