Eastern Syriac :ܒܝܼܠܕܵܪܵܐ ܐܸܠܝܼܩܲܛܪܘܿܢܵܝܵܐ
Western Syriac :ܒܺܝܠܕܳܪܳܐ ܐܶܠܺܝܩܰܛܪܽܘܢܳܝܳܐ
Eastern phonetic :bi:l ' da: ra: i li: qa ṭro ' na: ia:
Category :noun
English :an email ;
French :un courrier électronique , un courriel ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܒܝܼܠܕܵܪܵܐ

See also : ܐܸܓܲܪܬܵܐ ܐܸܠܝܼܩܲܛܪܘܿܢܵܝܬܵܐ