Eastern Syriac :ܡܠܟ
Western Syriac :ܡܠܟ
Category :root
[Human → Speech]
English :1) to reign , to rule ; 2) to threaten ;
French :1) régner , faire la loi , régir / être maître ; 2) menacer ;
Dialect :Classical Syriac
Hebrew :m-l-k  מלך «king» «roi»

See also : ܓܵܐܸܦ, ܙܵܥܹܦ, ܠܵܚܹܡ, ܐܵܟܹܠ ܗܲܪ̈ܒܹܐ, ܐܵܟܹܠ ܓܲܦܹܐ, ܗܲܪܒ ܐ݇ܟ݂ܵܠܵܐ, ܠܚܡ, ܢܡܪ, ܥܙܙ, ܓܵܙܹܡ

Derived words : ܐܲܡܠܘܼܟܹܐ, ܐܲܡܠܸܟ݂, ܒܲܪ ܡܸܠܟܵܐ, ܒܲܪ ܡܲܠܟܘܼܬܵܐ, ܡܘܼܠܟܵܢܵܐ, ܡܘܼܠܟܵܢܵܝܵܐ, ܡܵܠܘܿܟܵܐ, ܡܲܠܘܼܟܹܐ, ܡܵܠܹܟ, ܡܵܠܸܟ, ܡܲܠܸܟ݂, ܡܲܠܟܵܐ, ܡܸܠܟܵܐ, ܡܠܵܟܵܐ, ܡܲܠܟܵܐܝܼܬ, ܡܲܠܟܘܿܢܵܐ, ܡܲܠܟܘܼܢܵܐ, ܡܲܠܟܵܝܵܐ, ܡܲܠܟܵܝܘܼܬܵܐ, ܡܲܠܟܵܝܬܵܐ, ܡܲܠܟܵܢܵܐ, ܡܲܠܟܬܵܐ, ܡܲܡܠܘܼܟܹܐ, ܡܲܡܠܸܟ݂, ܡܸܬܡܲܠܟܵܢܘܼܬܵܐ, ܡܸܬܬܲܡܠܟ݂ܵܢܘܼܬܵܐ, ܪܹܫ ܡܵܠܘܿܟܹ̈ܐ

Source : Other