Eastern Syriac :ܒܹܝܬ ܟܢܘܼܫܬܵܐ
Western Syriac :ܒܶܝܬ ܟܢܽܘܫܬܳܐ
Eastern phonetic :' bi:t ' knu:šta:
Category :noun
[Education]
English :a school ;
French :une école ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܒܲܝܬܵܐ, ܟܢܘܼܫܬܵܐ

See also : ܐܸܣܟܘܼܠܵܐ, ܒܹܝܬ݂ ܣܸܦܪܵܐ, ܒܹܝܬ݂ ܨܵܘܒܵܐ, ܒܹܝܬ݂ ܕܪܵܫܵܐ, ܒܸܝܬ ܩܪܵܝܬܵܐ, ܒܸܝܬ ܡܲܠܲܦܵܬܐ, ܒܸܝܬ ܡܲܩܪܵܝܬܵܐ, ܐܸܣܟܘܿܠܵܝܵܐ, ܒܹܝܬ ܣܸܦܪܵܐ, ܡܲܕܪܸܫܬܵܐ, ܡܘܣܝܘܢ, ܒܹܝܬ ܣܵܦܪܵܐ, ܡܲܕܪܲܫܬܵܐ, ܡܕܲܪܫܵܐ