Eastern Syriac :ܒܸܝܬ ܡܲܩܪܵܝܬܵܐ
Western Syriac :ܒܶܝܬ ܡܰܩܪܳܝܬܳܐ
Eastern phonetic :' bi:t ma ' qré ta:
Category :noun
[Education]
English :a school;
French :une école ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܒܲܝܬܵܐ, ܩܪܵܝܬܵܐ, ܒܹܝܬ݂ ܣܸܦܪܵܐ, ܒܹܝܬ݂ ܨܵܘܒܵܐ, ܒܹܝܬ݂ ܕܪܵܫܵܐ, ܒܸܝܬ ܩܪܵܝܬܵܐ, ܒܸܝܬ ܡܲܠܲܦܵܬܐ, ܒܹܝܬ ܟܢܘܼܫܬܵܐ, ܒܹܝܬ ܣܸܦܪܵܐ, ܒܹܝܬ ܣܵܦܪܵܐ

See also : ܐܸܣܟܘܼܠܵܐ, ܐܸܣܟܘܿܠܵܝܵܐ, ܡܲܕܪܸܫܬܵܐ, ܟܢܘܼܫܬܵܐ, ܡܲܕܪܲܫܬܵܐ, ܡܕܲܪܫܵܐ