Eastern Syriac :ܒܸܝܬ ܐܸܣܟܘܿܠܹܐ
Western Syriac :ܒܶܝܬ ܐܶܣܟܽܘܠܶܐ
Eastern phonetic :' bi:t is ' ku lé
Category :noun
[Education]
English :a school ;
French :une école ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܣܟܘܼܠܵܐ, ܐܸܣܟܘܼܠܹܐ, ܐܸܣܟܘܿܠܵܝܵܐ, ܒܸܝܬ ܐܸܣܟܘܿܠܹܐ

See also : ܒܹܝܬ݂ ܣܸܦܪܵܐ, ܒܹܝܬ݂ ܨܵܘܒܵܐ, ܒܹܝܬ݂ ܕܪܵܫܵܐ, ܒܸܝܬ ܩܪܵܝܬܵܐ, ܒܸܝܬ ܡܲܠܲܦܵܬܐ, ܒܸܝܬ ܡܲܩܪܵܝܬܵܐ, ܒܹܝܬ ܟܢܘܼܫܬܵܐ, ܒܹܝܬ ܣܸܦܪܵܐ, ܟܢܘܼܫܬܵܐ, ܡܘܣܝܘܢ, ܒܹܝܬ ܣܵܦܪܵܐ