Eastern Syriac :ܢܛܝܼܠܵܐܝܼܬ
Western Syriac :ܢܛܺܝܠܳܐܺܝܬ
Eastern phonetic :nṭi: ' la: i:t
Category :adverb
[Measures]
English :hardly , barely ;
French :à peine , difficilement ;
Dialect :Eastern Syriac

See also : ܝܲܩܝܼܪܵܐܝܼܬ, ܥܲܛܠܵܐܝܼܬ, ܠܡܲܚܣܸܢ, ܡܸܢ ܡܲܚܣܸܢ, ܚܲܝܘܼܣܬܵܢܵܐܝܼܬ, ܡܠܸܐ

Yoab Benjamin

Yoab Benjamin