Eastern Syriac :ܩܲܪܩܝܼܛܵܪܘܿܢ
Western Syriac :ܩܰܪܩܺܝܛܳܪܽܘܢ
Eastern phonetic :qar qi: ' ṭa: run
Category :noun
[Animals → Fishes]
English :a fish ;
French :un poisson ;
Dialect :Classical Syriac

See also : ܢܵܪܩܵܐ, ܐܲܢܟ݂ܹܗܠܝܼܣ, ܗܸܢܟ݂ܹܗܠܝܼܣ, ܙܠܲܒܪܝܵܐ, ܢܘܼܢܵܐ, ܣܩܪܘܣ, ܩܘܼܦܕܵܐ, ܫܒܘܛܐ, ܚܲܪܣܵܢܵܐ, ܣܲܠܘܼܪܵܐ