Eastern Syriac :ܙܝܼܘܵܐ ܠܵܐ ܝܕܝܼܥܵܐ
Western Syriac :ܙܺܝܘܳܐ ܠܳܐ ܝܕܺܝܥܳܐ
Eastern phonetic :' zi: wa: la: ' di: a:
Category :noun
[Science → Physical sciences]
English :an X-ray , X-rays , X-radiation ;
French :un rayon X , des rayons X , du rayonnement X , des radiations X ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܙܝܼܘܵܐ

Source : Odisho Malko Gewargis