Eastern Syriac :ܪܸܫ ܦܵܠܚܘܼܬܵܐ
Western Syriac :ܪܶܫ ܦܳܠܚܽܘܬܳܐ
Eastern phonetic :' ri:š pa:l ' ḥu: ta:
Category :noun
[Industry]
English :the vanguard ;
French :l'avant-garde ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܪܹܫ, ܦܵܠܚܘܼܬܵܐ

See also : ܩܘܼܕܡܵܐ, ܒܲܟܵܪܬܵܐ ܕܓܲܝܣܵܐ

Bailis Shamun

Bailis Shamun