Eastern Syriac :ܗܕܵܪܵܐ
Western Syriac :ܗܕܳܪܳܐ
Root :ܗܕܪ
Eastern phonetic :' hda: ra:
Category :verb
[Industry]
English :1) to prepare , to fit , to outfit , to make all things ready , to be ready , to be prepared ; 2) intransitive ; see also ܙܵܡܹܪ / ܡܲܘܕܹܐ / ܫܲܒܸܚ / ܫܲܟܸܪ : to praise / to sing praises / to express praises ;
French :1) préparer , équiper , être prêt , être préparé , se préparer , s'équiper ; 2) verbe intransitif ; voir aussi ܙܵܡܹܪ / ܡܲܘܕܹܐ / ܫܲܒܸܚ / ܫܲܟܸܪ : chanter des louanges , dire des louanges , exprimer des louanges ;
Dialect :Urmiah, Eastern Syriac

Cf. ܗܕܪ, ܗܵܕ݂ܸܪ, ܗܕܝܼܪܵܐ, ܗܲܕܲܪܬܵܐ, ܗܵܕܹܪ, ܡܗܲܕܪܵܢܘܼܬܵܐ

See also : ܬܲܩܸܢ, ܬܲܩܘܼܢܹܐ, ܟ̰ܲܟܒܸܢ, ܟܲܟܒܘܼܢܹܐ, ܙܲܘܘܼܕܹܐ, ܡܲܙܘܸܕ, ܡܲܙܘܼܕܹܐ, ܙܲܘܸܕ, ܥܲܬܸܕ, ܥܲܬܘܼܕܹܐ, ܡܲܘܕܹܐ, ܡܲܘܕܘܼܝܹܐ, ܫܲܒܹܚ, ܫܲܒܘܼܚܹܐ, ܫܲܟܸܪ, ܫܲܟܘܼܪܹܐ, ܙܡܵܪܵܐ, ܙܵܡܸܪ

Source : Oraham, Bailis Shamun