Eastern Syriac :ܕܠܕܢ
Western Syriac :ܕܠܕܢ
Category :root
English :to protect , to cover / to shelter (?) / to shield (?) , to defend ;
French :protéger , couvrir , défendre ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܕܠܕܢ, ܕܲܠܕܲܢܬܵܐ, ܕܲܠܕܸܢ, ܕܘܼܠܕܸܢܵܐ

Derived words : ܕܘܼܠܕܸܢܵܐ, ܕܲܠܕܵܐ, ܕܲܠܕܘܼܢܹܐ, ܕܲܠܕܸܢ, ܕܲܠܕܲܢܬܵܐ