Eastern Syriac :ܢܵܚܘܿܪܬܵܐ
Western Syriac :ܢܳܚܽܘܪܬܳܐ
Root :ܢܚܪ
Eastern phonetic :na: ' ḥur ta:
Category :noun
[Human → Body]
English :the tibia , the shin , the shinbone / shin-bone :
French :le tibia ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܢܚܪ

Variants : ܛܝܼܒܝܵܐ

See also : ܛܝܼܒܝܵܐ, ܫܵܩܵܐ, ܫܵܩܵܐ ܬܲܚܬܵܝܬܵܐ, ܓܲܪܡܵܐ

Akkadian kurītu

akkadien kurītu

Source : Bailis Shamun