Eastern Syriac :ܠܵܐ ܡܲܠܝܵܐܝܼܬ
Western Syriac :ܠܳܐ ܡܰܠܝܳܐܺܝܬ
Eastern phonetic :la: ma ' lia: i:t
Category :verb
[Measures]
English :partly ;
French :partiellement , incomplètement , pas complètement , en partie ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܠܵܐ, ܡܠܐ, ܡܵܠܹܐ, ܡܸܠܝܵܐ, ܡܠܝܼܬܵܐ, ܡܸܠܝܵܐܝܼܬ, ܡܲܠܝܵܐܝܼܬ

See also : ܐܸܠܵܐܟܹܐ, ܡܢܵܬܵܢܵܐܝܼܬ, ܡܢܵܬܵܐܝܼܬ, ܠܵܐ ܓܡܝܼܪܵܐܝܼܬ, ܡܸܬܦܲܣܩܵܢܵܐܝܼܬ, ܣܵܡܵܐܝܼܬ, ܡܢܵܬܵܐܝܼܬ, ܡܢܵܬܵܢܵܐܝܼܬ

Source : Bailis Shamun