Eastern Syriac :ܟܵܘܣܵܐ ܩܲܠܒ
Western Syriac :ܟܳܘܣܳܐ ܩܰܠܒ
Eastern phonetic :' ko: sa: ' qalb
Category :noun
[Human → Body]
English :a wig / a perriwig / a peruke ;
French :une perruque ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܟܵܘܣܵܐ, ܩܲܠܒ

See also : ܣܲܥܪܵܐ ܙܹܐܦܵܢܵܐ, ܣܲܥܪܵܐ ܫܐܝܼܠܵܐ

Source : Bailis Shamun