Eastern Syriac :ܡܲܪܗܒ݂ܵܢܵܐ
Western Syriac :ܡܰܪܗܒ݂ܳܢܳܐ
Root :ܪܗܒ
Eastern phonetic :mar ' hwa: na:
Category :adjective
[Measures]
English :see also ܡܒܲܠܗܝܵܢܵܐ / ܡܬܲܡܗܵܢܵܐ / ܡܣܲܪܕܵܢܵܐ / ܡܲܙܕܥܵܢܵܐ : scary , causing fright , alarming , frightening , hair-raising / spine-chilling / blood-curdling / spine-tingling , chilling / terrifying , appalling , eerie / sinister / spooky , tremendous , huge , dreadful / dire / formidable / terrible , awful , looming (?) ; feminine : ܡܲܪܗܒ݂ܵܢܝܼܬܵܐ ;
French :voir aussi ܡܒܲܠܗܝܵܢܵܐ / ܡܬܲܡܗܵܢܵܐ / ܡܣܲܪܕܵܢܵܐ / ܡܲܙܕܥܵܢܵܐ : effrayant , qui fait peur / qui inspire la peur / intimidant , qui donne le frisson / qui fout la trouille familier , alarmant , angoissant , inquiétant , épouvantable / macabre (?) / terrifiant , énorme , immense , terrible , épouvantable , terrifiant / formidable / affreux / phénoménal ; féminin : ܡܲܪܗܒ݂ܵܢܝܼܬܵܐ : terrifiante , inquiétante / alarmante , affreuse / phénoménale ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܪܗܒ, ܣܪܗܒ, ܡܣܲܪܗܸܒ݂, ܡܣܲܪܗܒ݂ܵܢܘܼܬܵܐ, ܣܘܪܗܵܒ݂ܵܐ, ܡܣܲܪܗܒ݂ܵܐ, ܣܲܪܗܵܒ݂ܘܼܬܵܐ, ܪܲܗܝܼܒ݂ܵܐ, ܪܘܼܗܒܵܢܵܐ, ܡܲܪܗܸܒ݂, ܡܣܲܪܗܸܒ݂, ܡܲܪܗܒ݂ܵܢܵܐ, ܡܣܲܪܗܸܒ݂, ܡܣܲܪܗܒ݂ܵܢܘܼܬܵܐ, ܡܣܲܪܗܒ݂ܵܐ, ܡܣܲܪܗܒܘܼܬܵܐ, ܡܣܲܪܗܒ݂ܵܐܝܼܬ

Variants : ܡܲܪܗܒ݂ܵܢܝܼܬܵܐ

See also : ܡܕܲܚܠܵܢܵܐ, ܡܙܝܼܠܵܢܵܐ, ܡܲܪܥܠܵܢܵܐ, ܡܲܪܬܵܢܵܐ, ܡܲܙܕܥܵܢܵܐ

Source : Bailis Shamun