Eastern Syriac :ܡܸܬܓܲܠܘܝܵܢܘܼܬܵܐ
Western Syriac :ܡܶܬܓܰܠܘܝܳܢܽܘܬܳܐ
Root :ܓܠܐ
Eastern phonetic :mit gal wia: ' nu: ta: (?)
Category :noun
[Transport]
English :a trek ;
French :une excursion lointaine et ardue , une randonnée difficile ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܓܠܐ

See also : ܡܵܫܵܚܲܛܘܼܬܵܐ

Source : Bailis Shamun