Eastern Syriac :ܗܵܘܵܪ
Western Syriac :ܗܳܘܳܪ
Eastern phonetic :' ha: wa:r
Category :noun
[Human → Speech]
English :1) a cry for help ; ܕܵܪܹܐ ܗܵܘܵܪ : to cry for help ; 2) interjection : Help ! ; ܗܵܘܵܪ ܐܸܠܝܼ : help ! , come to my help ! ;
French :1) un appel à l'aide , un cri au secours , un haut-cri , une vocifération , un appel à l'aide , un appel au secours ; ܕܵܪܹܐ ܗܵܘܵܪ : appeler au secours , appeler à l'aide ; 2) interjection : au secours ! , à l'aide ! , à moi ! ; ܗܵܘܵܪ ܐܸܠܝܼ : à mon secours !
Dialect :Eastern Syriac
Kurdish :avâra

Cf. ܡܗܲܝܹܪ, ܗܝܼܵܪܝܼ, ܡܗܲܝܸܪܵܢܵܐ, ܡܗܲܘܸܪ

this feminine word is of Azeri / Turkish / Kurdish origin ; Akkadian ḫamāti / kitru / nārārūtu / nērāru / nērārūtu / rēṣūtu / usutu / taḫanātu : help, aid, rescue, succour

mot féminin d'origine azérie / turque / kurde ; akkadien ḫamāti / kitru / nārārūtu / nērāru / nērārūtu / rēṣūtu / usutu / taḫanātu : aide, rescousse, secours, sauvetage