Eastern Syriac :ܡܲܗܘܝܵܐ
Western Syriac :ܡܰܗܘܝܳܐ
Root :ܗܘܐ
Eastern phonetic :ma ' ho ia:
Category :adjective
English :potential ;
French :potentiel , éventuel ;
Dialect :Eastern Syriac

See also : ܐܝܼܬܝܵܐ, ܡܸܬܡܲܨܝܵܢܵܐ, ܡܸܬܗܵܘܝܵܢܵܐ, ܣܒ݂ܝܼܪܵܐ, ܥܬܝܼܕܵܐ, ܐܵܬܝܵܢܵܐ, ܡܸܣܬܲܒܪܵܢܵܐ

Source : Bailis Shamun