Eastern Syriac :ܫܩܝܼܠܵܐ ܒܚܲܝܠܵܐ
Western Syriac :ܫܩܺܝܠܳܐ ܒܚܰܝܠܳܐ
Root :ܫܩܠ
Eastern phonetic :' šqi: la: b ' ḥé la:
Category :adjective
[Army → War]
English :territory : taken by force / occupied , invaded ;
French :territoire ... : pris / occupé de force , envahi ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܫܩܠ, ܫܵܩܠܵܢܵܐ ܒܚܲܝܠܵܐ, ܫܩܝܼܠܵܐ ܒܚܲܝܠܵܐ

See also : ܙܘܼܒܛܸܢܵܐ, ܩܒ݂ܝܼܫܵܐ

Source : Sokoloff