Eastern Syriac :ܫܵܩܠܵܢܵܐ ܒܚܲܝܠܵܐ
Western Syriac :ܫܳܩܠܳܢܳܐ ܒܚܰܝܠܳܐ
Root :ܫܩܠ
Eastern phonetic :ša: ' qla: na: b ' ḥé la:
Category :noun
[Army → War]
English :territory : an occupier / a "taker by force" / an invader ;
French :territoire ... : un occupant / un "preneur de force" / un envahisseur ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܫܩܠ, ܫܵܩܠܵܢܵܐ ܒܚܲܝܠܵܐ, ܫܩܝܼܠܵܐ ܒܚܲܝܠܵܐ

See also : ܟܵܒ݂ܘܿܫܵܐ

Source : Sokoloff