Eastern Syriac :ܩܵܠܵܐ ܬܡܝܼܢܵܝܵܐ ܕܩܝܼܢܵܬܹ̈ܐ
Western Syriac :ܩܳܠܳܐ ܬܡܺܝܢܳܝܳܐ ܕܩܺܝܢܳܬ̈ܶܐ
Eastern phonetic :' qa: la: tmi: ' na: ia:d ' qi:n té
Category :noun
[Art → Music]
English :an octave ;
French :un octave ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܩܵܠܵܐ, ܬܡܵܢܝܵܐ

See also : ܩܵܠܵܐ ܬܡܝܼܢܵܝܵܐ ܕܩܝܼܢܵܬܹ̈ܐ, ܗܲܫܡܝܼܢܝܼܬ݂

Source : Sokoloff