Eastern Syriac :ܦܘܼܡܵܢܵܐܝܼܬ
Western Syriac :ܦܽܘܡܳܢܳܐܺܝܬ
Eastern phonetic :pu: ma: ' na: i:t
Category :adverb
[Human → Speech]
English :orally ;
French :oralement , de vive voix ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܒܦܘܼܡܵܐ, ܘܼܡܵܐܝܼܬ݂, ܦܘܼܡܵܐ

See also : ܒܡܸܠܬܵܐ ܚܲܝܬܵܐ, ܣܸܦܬܵܢܵܐܝܼܬ, ܣܸܦܬܵܢܵܝܵܐ

Source : Bailis Shamun