Eastern Syriac :ܗܘܼܡܙܸܡܵܐ
Western Syriac :ܗܽܘܡܙܶܡܳܐ
Root :ܗܡܙܡ
Eastern phonetic :hu:m ' zi ma:
Category :adjective
[Human → Speech]
English :oral , spoken , nuncupative ;
French :oral , parlé / articulé ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܗܡܙܡ

See also : ܒܡܸܠܬܵܐ ܚܲܝܬܵܐ, ܦܘܼܡܵܢܵܝܵܐ, ܪܬܝܼܡܵܐ, ܣܸܦܬܵܢܵܝܵܐ, ܣܸܦܘܵܬܵܢܵܝܵܐ, ܐ݇ܡܝܼܪܵܐ, ܗܘܼܡܙܸܡܵܐ, ܦܘܼܡܵܢܵܝܵܐ

Source : Bailis Shamun