Eastern Syriac :ܚܸܟ݂ܡܬ݇ ܛܲܥܝܘܼܬܵܐ
Western Syriac :ܚܶܟ݂ܡܬ݇ ܛܰܥܝܽܘܬܳܐ
Root :ܚܟܡ
Eastern phonetic :' ḥiḥ(i)m ' ṭa é ' iu: ' ta:
Category :noun
[Humanities]
English :philosophy ;
French :la philosophie ;
Dialect :Eastern Syriac
Turkish :Felsefe

Cf. ܚܟܡ, ܚܸܟ݂ܡܬ݇ ܛܵܥܝܵܢܵܐ, ܚܸܟ݂ܡܬ݇ ܛܵܥܝܵܢܬܵܐ

See also : ܦܝܼܠܵܣܘܿܦܘܼܬ݂ܵܐ, ܣܵܦܪܘܼܬܵܐ

ܛܵܥܝܵܐ + ܚܸܟ݂ܡܬ݂ܵܐ "wisdom"

ܛܵܥܝܵܐ + ܚܸܟ݂ܡܬ݂ܵܐ (sagesse)