Eastern Syriac :ܗܝܼܟ ݈ܚܲܕ݇
Western Syriac :ܗܺܝܟ ݈ܚܰܕ݇
Eastern phonetic :' hitš ḥa
Category :pronoun
English :not one , no one , none , not a thing , no , not any
French :pas un , aucun , rien , pas de , personne
Dialect :Urmiah