Eastern Syriac :ܗܝܼܟ ܡܸܢܕܝܼ
Western Syriac :ܗܺܝܟ ܡܶܢܕܺܝ
Eastern phonetic :' hitš min di
Category :pronoun
English := ܡܸܢܕܝܼ ܠܵܐ : nothing , not anything , no thing ;
French := ܡܸܢܕܝܼ ܠܵܐ : rien , que dalle ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܡܸܢܕܝܼ

See also : ܠܵܐ, ܠܵܐ ܡܸܢܕܝܼ, ܟ̰ܘܼ ܡܸܢܕܝܼ