Eastern Syriac :ܦܵܪܵܕܝܼܓ݂ܡܵܛܝܼܩܵܝܵܐ
Western Syriac :ܦܳܪܳܕܺܝܓ݂ܡܳܛܺܝܩܳܝܳܐ
Eastern phonetic :pa: ra: di:gh ma: ṭi: ' qa: ia:
Category :adjective
English :typical ; feminine : ܦܵܪܵܕܝܼܓ݂ܡܵܛܝܼܩܵܝܬܵܐ ;
French :typique ; féminin : ܦܵܪܵܕܝܼܓ݂ܡܵܛܝܼܩܵܝܬܵܐ ;
Dialect :Eastern Syriac

Variants : ܦܵܪܵܕܝܼܓ݂ܡܵܛܝܼܩܵܝܬܵܐ

See also : ܡܕܲܡܝܵܢܵܐ, ܪܸܡܙܵܢܵܝܵܐ, ܛܘܼܦ̮ܣܵܢܵܝܵܐ, ܐܵܕܫܵܢܵܝܵܐ, ܡܲܚܙܝܼܬܵܢܵܝܵܐ, ܬܲܦܢܝܼܟܵܝܵܐ

Source : Bailis Shamun

Origin : Greek