Eastern Syriac :ܦܵܪܵܕܝܼܓ݂ܡܵܛܝܼܩܵܝܬܵܐ
Western Syriac :ܦܳܪܳܕܺܝܓ݂ܡܳܛܺܝܩܳܝܬܳܐ
Eastern phonetic :pa: ra: di:gh ma: ṭi: ' qé: ta:
Category :adjective
[Humanities]
Dialect :Eastern Syriac

ܦܵܪܵܕܝܼܓ݂ܡܵܛܝܼܩܵܝܵܐ

Source : Bailis Shamun

Origin : Greek