Eastern Syriac :ܫܲܠܝܼܛܬܵܐ
Western Syriac :ܫܰܠܺܝܛܬܳܐ
Root :ܫܠܛ
Eastern phonetic :ša ' liṭ ta:
Category :noun
[Government]
English :see also ܐܲܡܝܼܪܬܵܐ : a princess ;
French :voir aussi ܐܲܡܝܼܪܬܵܐ : une princesse ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܫܠܛ, ܫܲܠܝܼܛܵܐ

See also : ܒܲܪ ܡܲܠܟܵܐ, ܒܪܵܬ ܡܲܠܟܵܐ, ܐܲܡܝܼܪܬܵܐ

Source : Bailis Shamun