Eastern Syriac :ܚܘܼܠܸܠܵܐ
Western Syriac :ܚܽܘܠܶܠܳܐ
Root :ܚܠܠ
Eastern phonetic :ḥu:l ' li la:
Category :adjective
[Human → Hygiene]
English :masculine singular ; see also ܡܪܝܼܩܵܐ / ܫܝܼܓ݂ܵܐ / ܕܲܟܝܵܐ / ܢܲܩܕܵܐ / ܡܚܲܠܠܵܐ / ܬܲܡܝܼܙ : pure ;
French :masculin singulier ; voir aussi ܡܪܝܼܩܵܐ / ܫܝܼܓ݂ܵܐ / ܕܲܟܝܵܐ / ܢܲܩܕܵܐ / ܡܚܲܠܠܵܐ / ܬܲܡܝܼܙ : pur ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܚܠܠ, ܚܲܠܵܠܵܐ, ܒܹܝܬ ܚܘܼܠܵܠܵܐ, ܡܚܲܠܠܵܐ

See also : ܡܪܝܼܩܵܐ, ܫܝܼܓ݂ܵܐ, ܢܲܩܕܵܐ, ܬܲܡܝܼܙ, ܕܲܟ݂ܝܵܐ, ܡܟܲܦܪܵܐ

Source : Bailis Shamun