Eastern Syriac :ܡܲܠܘܼܓ̰ܹܐ
Western Syriac :ܡܰܠܽܘܓ̰ܶܐ
Root :ܡܠܓ̰
Eastern phonetic :ma ' lu: dji:
Category :verb
[Animals → Insects]
English :transitive ; see ܕܵܒܹܨ / ܥܲܩܸܣ / ܢܵܟܹܬ / ܢܵܥܹܨ / ܢܵܐܹܨ ; insect, snake, plant ... : to sting / to prick painfully ;
French :transitif ; voir aussi ܕܵܒܹܨ / ܥܲܩܸܣ / ܢܵܟܹܬ / ܢܵܥܹܨ / ܢܵܐܹܨ ; insecte, serpent, plante ... : piquer / darder / piquer avec un dard ;
Dialect :Urmiah

Cf. ܡܲܠܸܓ̰

Source : Bailis Shamun