Eastern Syriac :ܡܸܬܕܝܼܒ݂ܵܢܵܐ
Western Syriac :ܡܶܬܕܺܝܒ݂ܳܢܳܐ
Root :ܕܒ
Eastern phonetic :mit di: ' wa: na:
Category :adjective
[Science → Physical sciences]
English :soluble , dissolvable , dissoluble ; feminine : ܡܸܬܕܝܼܒ݂ܵܢܝܼܬܵܐ ;
French :soluble ; féminin : ܡܸܬܕܝܼܒ݂ܵܢܝܼܬܵܐ ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܕܒ

Variants : ܡܸܬܕܝܼܒ݂ܵܢܝܼܬܵܐ

See also : ܡܸܫܬܲܚܠܵܢܵܐ, ܡܸܫܬܲܪܝܵܢܵܐ, ܡܸܬܦܲܫܪܵܢܵܐ

Source : Bailis Shamun