Eastern Syriac :ܒܸܪܫܵܡܵܐ ܐܝܼܙܓܲܕܵܐ
Western Syriac :ܒܶܪܫܳܡܳܐ ܐܺܝܙܓܰܕܳܐ
Eastern phonetic :bir ' ša: ma: i:z ' ga da:
Category :verb
[Government]
English :to depute ;
French :députer , charger d'une mission ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܐܝܼܙܓܲܕܵܐ, ܐܸܙܓܲܕܵܐ, ܐܝܼܙܓܲܕܘܼܬܵܐ

See also : ܒܸܪܫܵܡܵܐ ܐܝܼܙܓܵܕܵܐ, ܡܘܲܟܸܠ

Source : Tobia Gewargis