Eastern Syriac :ܗܲܢܝܘܼܟܵܐ
Western Syriac :ܗܰܢܝܽܘܟܳܐ
Eastern phonetic :ha ' niu: ka:
Category :noun
[Religion]
English :1) cherub , the winged footstool and chariot of the Almighty 2) a driver , a charioteer ;
French :1) un chérubin , le char de l'Eternel Tout-Puissant ; 2) un conducteur de char , un cocher (?) ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܗܸܢܝܘܼܟ݂ܵܐ

See also : ܩܲܪܵܣܵܐ, ܡܲܪܟܒ݂ܵܐ, ܟܵܐܠܹܣܟܵܐ, ܦܓܵܕܵܐ, ܡܲܪܟܒ݂ܵܢܵܐ, ܟܪܘܼܒ݂ܵܐ