Eastern Syriac :ܓܸܠܦܵܢܵܐ
Western Syriac :ܓܶܠܦܳܢܳܐ
Root :ܓܦ
Eastern phonetic :gil ' pa: na:
Category :noun
[Animals → Birds]
English :a wing ;
French :une aile ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܓܦ, ܓܸܦܵܐ, ܓܘܼܠܦܵܐ, ܓܹܠܦܵܐ

See also : ܐܸܒ݂ܪܵܐ, ܟܸܢܦܵܐ, ܦܲܪܦܠܘܼܛܵܐ