Eastern Syriac :ܩܸܠܣܵܐ
Western Syriac :ܩܶܠܣܳܐ
Root :ܩܠܣ
Eastern phonetic :' qil sa:
Category :noun
[Industry]
English :see also ܛܘܼܢܒܵܐ / ܨܠܵܒ݂ܵܐ / ܓܲܡܠܵܐ / ܚܲܒ݂ܠܵܐ : a rope , a line , nautical : a cordage (?) , a hawser (?) ;
French :voir aussi ܛܘܼܢܒܵܐ / ܨܠܵܒ݂ܵܐ / ܓܲܡܠܵܐ / ܚܲܒ݂ܠܵܐ : une corde , un cordage , navire : une aussière (?) / une haussière (?) ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܩܠܣ

See also : ܬܵܢܵܦ, ܨܠܵܒ݂ܵܐ, ܓܲܡܠܵܐ, ܚܲܒ݂ܠܵܐ, ܛܘܼܢܒܵܐ

Source : Bailis Shamun