Eastern Syriac :ܗܲܪܗܘܼܡܹܐ
Western Syriac :ܗܰܪܗܽܘܡܶܐ
Root :ܗܪܗܡ
Eastern phonetic :har ' hu: mi:
Category :verb
[Animals]
English :horse ... : 1) to neigh , to whinny ; 2) to snort ;
French :cheval ... : 1) hennir , émettre un hennissement ; 2) s'ébrouer , renâcler ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܗܪܗܡ, ܗܲܪܗܘܼܡܹܐ, ܡܗܲܪܗܸܡ, ܗܲܪܗܲܡܬܵܐ, ܗܲܪܗܸܡ, ܗܲܪܗܲܡܬܵܐ, ܡܗܲܪܗܸܡ, ܗܲܪܗܸܡ

See also : ܨܸܗܠܵܐ, ܨܵܗܘܿܠܘܼܬܵܐ, ܥܪܵܛܵܐ, ܙܲܪܙܘܼܪܹܐ, ܢܥܵܪܵܐ, ܨܵܗܹܠ, ܦܲܚܦܸܚ, ܨܵܪܹܚ, ܨܵܪܹܚ, ܨܪܵܚܵܐ, ܗܲܪܗܸܡ, ܗܲܪܗܘܼܡܹܐ, ܨܵܗܹܠ, ܨܗܵܠܵܐ

Source : Oraham, Bailis Shamun