Eastern Syriac :ܡܲܚܒ݂ܵܢܘܼܬܵܐ
Western Syriac :ܡܰܚܒ݂ܳܢܽܘܬܳܐ
Root :ܚܘܒ
Eastern phonetic :maḥ wa: ' nu: ta:
Category :noun
[Moral life → Feelings]
English :interest , love ; ܡܲܚܒ݂ܵܢܘܼܬ ܢܲܦ̮ܫܵܐ : selfishness ;
French :l'intérêt , l'amour ; ܡܲܚܒ݂ܵܢܘܼܬ ܢܲܦ̮ܫܵܐ : l'égoïsme ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܚܘܒ, ܚܘܼܒܵܐ, ܡܲܚܲܒܬܵܐ

See also : ܪܸܚܡܬܵܐ, ܐܵܢܵܝܘܼܬ݂ܵܐ

Source : Bailis Shamun