Eastern Syriac :ܬܡܗ
Western Syriac :ܬܡܗ
Category :root
English :to amaze ; to wow ;
Dialect :Classical Syriac

Derived words : ܡܲܬܡܸܗ, ܡܲܬܡܗܘܼܬܵܐ, ܡܬܲܡܗܵܢܵܐ, ܡܲܬܡܘܼܗܹܐ, ܬܸܡܗܵܐ, ܬܡܝܼܗܵܐ, ܬܡܝܼܗܘܼܬܵܐ

Source : Sokoloff

Origin : Semitic