Eastern Syriac :ܡܦܲܬܚܵܐ
Western Syriac :ܡܦܰܬܚܳܐ
Root :ܦܬܚ
Eastern phonetic :m ' pat ḥa:
Category :adjective
English :masculine singular : open ; feminine : ܡܦܲܬܲܚܬܵܐ ;
French :masculin singulier : ouvert ; féminin : ܡܦܲܬܲܚܬܵܐ : ouverte ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܦܬܚ, ܦܬܘܿܚܘܼܬܵܐ, ܦܬܵܚܵܐ, ܦܲܬܚܵܢܵܐ, ܦܬܵܚܬܵܐ, ܦܬܝܼܚܘܼܬܵܐ, ܦܬܘܿܚܵܐ, ܐܸܬ݂ܦܲܬܲܚ, ܦܵܬܸܚ, ܐܝܼܕܸܗ ܦܬܘܿܚܬܵܐ, ܦܘܼܬܵܚܵܐ, ܦܸܬܚܵܐ, ܦܲܬܚܵܢܵܐ ܕܦܵܐܠ, ܦܬܝܼܚܵܐ, ܡܲܦܬܵܚܵܐ

Variants : ܡܦܲܬܚܬܵܐ

Source : Bailis Shamun