Eastern Syriac :ܢܚܝܼܪܵܝܵܐ
Western Syriac :ܢܚܺܝܪܳܝܳܐ
Root :ܢܚܪ
Eastern phonetic :nḥi: ' ra: ia:
Category :adjective
[Human → Body]
English :nasal / of the nose ;
French :nasal , du nez ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܢܚܪ, ܢܘܼܚܵܪܬܵܐ, ܩܲܪܢܵܝܢܚܝܼܪܵܐ, ܢܚܝܼܪܵܐ, ܢܲܚܝܼܪܵܐ, ܚܪܘܿܪ̈ܲܝ ܢܚܝܼܪܹ̈ܐ

See also : ܐܲܢܦܵܐ, ܐܲܦܹ̈ܐ, ܦܲܪܛܘܼܫܵܐ, ܦܘܼܙܵܐ

aussi ܢܲܚܝܼܪܵܝܵܐ

aussi ܢܲܚܝܼܪܵܝܵܐ

Source : Bailis Shamun