Eastern Syriac :ܗܒ
Western Syriac :ܗܒ
Category :root
[Country → Plants]
Dialect :Eastern Syriac

ܗܒܒ

Derived words : ܗܲܒܵܒ݂ ܡܸܠܚܵܐ, ܗܲܒܵܒ݂ܵܐ ܕܚܵܪܘܼܥ, ܗܲܒܵܒ݂ܵܐ ܕܡܸܠܚܵܐ, ܡܗܲܒܒ݂ܘܼܬܵܐ

Source : Bailis Shamun