Eastern Syriac :ܢܦܹܐܫܵܢܵܝܵܐ
Western Syriac :ܢܦܶܐܫܳܢܳܝܳܐ
Root :ܢܦܫ
Eastern phonetic :npi: ša: ' na: ia:
Category :adjective
[Human → Senses]
English :see also ܡܦܲܝܓ݂ܵܢܵܐ / ܦܲܝܘܼܓ݂ܵܐ / ܡܲܪܘܚܵܢܵܐ / ܡܢܝܼܚܵܢܵܐ / ܡܲܚܝܵܢܵܐ / ܡܲܒ݂ܣܡܵܢܵܐ / ܡܚܲܕܬܵܢܵܐ : refreshing / bracing , cordial / invigorating / stimulating / stimulative / tonic , reviving / rejuvenating / restorative , restful / giving rest and comfort , causing to feel good , allowing to unwind / recreational , allowing to have a breather , allowing to charge one's batteries , recreational (?) / leisure (?) , revigorating (?) , fortifying (?) , morale-boosting (?) / encouraging (?) / inspiriting (?) / enlivening (?) , air ... : bracing (?) ; ܡܲܫܬܝܵܐ ܢܦܹܐܫܵܢܵܝܵܐ : a refreshing drink / a refreshment ; ܡܹܐܟ݂ܠܵܐ ܢܦܹܐܫܵܢܵܝܵܐ : a snack / food and drink / something to eat ;
French :voir aussi ܡܦܲܝܓ݂ܵܢܵܐ / ܦܲܝܘܼܓ݂ܵܐ / ܡܲܪܘܚܵܢܵܐ / ܡܢܝܼܚܵܢܵܐ / ܡܲܚܝܵܢܵܐ / ܡܲܒ݂ܣܡܵܢܵܐ / ܡܚܲܕܬܵܢܵܐ : délassant , reposant / qui permet de respirer / qui permet de souffler , qui donne du répit , qui fait du bien , remontant / qui redonne de l'énergie / tonique / tonifiant , stimulant / restimulant , revigorant , rafraîchissant / redonnant du tonus , revigorant / fortifiant , redonnant du moral (?) / bon pour le moral (?) / encourageant (?) , récréatif (?) / de loisir (?) / ludique (?) , air ... : vif (?) / frais (?) ; ܡܲܫܬܝܵܐ ܢܦܹܐܫܵܢܵܝܵܐ : une boisson rafraîchissante / qui fait du bien , un rafraîchissement ; ܡܹܐܟ݂ܠܵܐ ܢܦܹܐܫܵܢܵܝܵܐ : un casse-croûte / une collation / quelque chose à manger ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܢܦܫ, ܢܦܝܼܫܘܼܬܵܐ, ܢܦܹܐܫܬܵܐ, ܢܲܦ̮ܫܵܐ, ܢܦܲܫ, ܢܵܦܵܣ, ܢܵܦܹܫ, ܢܲܦܸܫ, ܢܦܹܐܫܵܢܵܝܵܐ, ܢܸܦ̮ܐ݇ܫܵܐ

See also : ܦܲܝܘܼܚܬܵܐ, ܦܲܝܘܼܚܵܐ, ܦܘܼܝܵܓܵܐ, ܡܦܲܝܓ݂ܵܢܵܐ, ܡܲܪܘܼܚܵܢܵܐ, ܡܢܝܼܚܵܢܵܐ, ܡܲܚܝܵܢܵܐ, ܡܲܒ݂ܣܡܵܢܵܐ, ܡܚܲܕܬܵܢܵܐ, ܡܚܲܕܬܵܢܝܼܬܵܐ

Source : Bailis Shamun