Eastern Syriac :ܡܸܬܢܲܩܡܵܢܝܼܬܵܐ
Western Syriac :ܡܶܬܢܰܩܡܳܢܺܝܬܳܐ
Root :ܢܩܡ
Eastern phonetic :mit naq ma: ' ni: ta:
Category :noun, adjective
[Moral life → Fault]
Dialect :Eastern Syriac

ܡܸܬܢܲܩܡܵܢܵܐ

Source : Bailis Shamun