Eastern Syriac :ܓܪܸܡ ܡܲܚܣܢܘܼܬܵܐ
Western Syriac :ܓܪܶܡ ܡܰܚܣܢܽܘܬܳܐ
Root :ܓܪܡ
Eastern phonetic :' grim maḥs ' nu: ta:
Category :noun
[Human → Body]
English :pubis / the pelvic bone ;
French :le pubis / l'os pubien ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܓܪܡ, ܡܲܚܣܢܵܐ, ܡܲܚܣܢܘܼܬܵܐ, ܓܲܪܡܵܐ, ܓܪܸܡ ܡܵܘܬܒ݂ܵܐ

See also : ܣܸܒܵܐ, ܫܲܠܡܵܐ, ܐܸܙܒܵܐ, ܩܵܛܘܿܪܝܼܬܵܐ

Source : Bailis Shamun