Eastern Syriac :ܠܸܠܝܵܐܝܬ
Western Syriac :ܠܶܠܝܳܐܝܬ
Eastern phonetic :li ' lia: i:t
Category :adverb
[Time]
English :by night / nightly ;
French :de nuit / la nuit / nuitamment ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܐܵܕ ܠܲܝܠܹܐ, ܠܸܠܝܼܬ݂ܵܐ, ܠܲܝܠܵܐܝܼ, ܠܲܝܠܘܿܢܵܐ, ܒܠܲܝܠܘܿܢܹ̈ܐ, ܡܠܲܝܠܘܿܢܹ̈ܐ, ܠܲܝܠܝܼ, ܒܝܵܘܡܵܐ ܘܠܲܝܠܹܐ, ܒܠܸܠܝܵܐ ܕܲܥܒܲܪ, ܠܸܠܝܵܐ, ܠܸܠܝܵܐ, ܠܲܝܠܹܐ, ܠܲܝܠܵܘܵܬܹ̈ܐ, ܠܸܠܝܵܐ, ܠܲܝܠܹܐ, ܠܲܝܠܵܘܵܬܹ̈ܐ, ܠܲܝܠܵܝܵܐ, ܠܲܝܠܵܐܝܼܬ, ܠܸܠܝܵܝܵܐ

See also : ܪܲܡܫܵܐ

Source : Bailis Shamun