Eastern Syriac :ܪܓܫ
Western Syriac :ܪܓܫ
Category :root
[Human → Senses]
English :to perceive , to sense / to feel ;
French :percevoir , sentir , ressentir ;
Dialect :Eastern Syriac

Derived words : ܕܠܵܐ ܪܸܓ݂ܫܵܐ, ܡܲܪܓܸܫ, ܡܲܪܓܫܵܢܘܼܬܵܐ, ܡܸܬܪܲܓ݂ܫܵܢܵܐ, ܡܸܬܪܲܓ݂ܫܵܢܝܼܬܵܐ, ܦܸܠܓܘܼ ܪܓ݂ܝܼܫܵܐ, ܪܵܓ݂ܘܿܫܵܐ, ܪܵܓ݂ܘܿܫܘܼܬܵܐ, ܪܵܓ݂ܘܿܫܬܵܢܵܐ, ܪܲܓܘܼܫܬܵܢܵܐ, ܪܵܓ݂ܘܼܫܬܵܢܘܼܬܵܐ, ܪܲܓܘܼܫܬܵܢܘܼܬܵܐ, ܪܲܓܘܼܫܬܵܢܵܝܵܐ, ܪܲܓܘܼܫܬܵܢܝܼܬܵܐ, ܪܓ݂ܝܼܫܵܐ, ܪܓ݂ܝܼܫܘܼܬܵܐ, ܪܓ݂ܝܼܫܬܵܐ, ܪܵܓܹܫ, ܪܓܲܫ, ܪܸܓ݂ܫܵܐ, ܪܓ݂ܵܫܵܐ, ܪܸܓ݂ܫܵܢܵܝܵܐ, ܪܸܓ݂ܫܵܢܵܝܬܵܐ, ܪܓܸܫܬܵܐ, ܪܓ݂ܸܫܬܵܐ