Eastern Syriac :ܥܲܕܗܵܫܵܐ
Western Syriac :ܥܰܕܗܳܫܳܐ
Eastern phonetic :a:d ' ha: ša:
Category :adverb
[Time]
English :until now , up to now , heretofore ;
French :jusqu'à maintenant , jusqu'à aujourd'hui , jusqu'ici / jusque là / jusqu'à présent ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܥܲܕ, ܗܵܫܵܐ

See also : ܥܲܕܠܵܐ, ܐܵܕܝܼܵܐ, ܥܕܲܡܵܐ, ܥܕܲܡܵܐ ܗܵܝܕܹܝܢ, ܗܲܠ ܐܵܕܝܼܵܐ, ܩܕܵܡ ܗܵܫܵܐ

Source : Bailis Shamun