Eastern Syriac :ܒܗܿܝ ܕ
Western Syriac :ܒܗܿܝ ܕ
Root :ܗܘ
Eastern phonetic :b ' éd
Category :adverb, conjunct
English :1) conjunction expressing cause ; see also ܠܦܘܼܬ / ܠܦܘܼܬ ܕ / ܒܚܵܘܪܵܐ ܕܲܠܘܵܬ / ܒܥܸܠܲܬ / ܡܸܢ ܥܸܠܬܵܐ : since / because / as , given that , now / things being what they are , given the situation , under the present circumstances , since / given that (?) ; 2) whereas ;
French :1) conjonction exprimant la cause ; voir aussi ܠܦܘܼܬ / ܠܦܘܼܬ ܕ / ܒܚܵܘܪܵܐ ܕܲܠܘܵܬ / ܒܥܸܠܲܬ / ܡܸܢ ܥܸܠܬܵܐ : puisque , étant donné que / comme , les choses étant comme elles sont , maintenant que , vu les circonstances , les choses étant ce qu'elles sont , au vu de la situation , la situation étant ce qu'elle est ; 3) alors que / bien que , tandis que , considérant que ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܒܗܵܝܕ, ܡܸܢ ܝܲܕ݂, ܒܗܵܝܿ ܕ, ܥܲܠ ܗܵܝ ܕ, ܒܝܲܕ݂ ܕ, ܡܗܵܝ ܕ, ܒܗܵܝ ܕ

See also : ܒܐܲܢܹܐ ܐܲܝܟܲܢܵܝܘܵܬܹ̈ܐ, ܟܲܕ, ܥܲܠ ܗܵܝ ܕ, ܒܚܵܘܪܵܐ ܕܲܠܘܵܬ, ܒܥܸܠܲܬ, ܡܸܢ ܥܸܠܬܵܐ, ܠܦܘܼܬ, ܠܦܘܼܬ ܕ

Source : Bailis Shamun